Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις»

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ υλοποιεί την Πράξη με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5133270.

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7- Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης – Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9- Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης – Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10iii: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1.1: Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.


 

Λίγα λόγια για την Πράξη

Η Πράξη αφορά σε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) για την αναπηρία και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος, των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους υπό την οπτική της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, ώστε να ενισχύσουν την ικανότητά τους να λειτουργήσουν ως συνήγοροι των ατόμων με αναπηρία και ως αυτό-συνήγοροι, να είναι σε θέση να διεκδικήσουν πιο ισχυρά τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από την οικονομική, υγειονομική, ανθρωπιστική και κλιματική κρίση της σύγχρονης εποχής.

Οι επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι οι εξής:

  • προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας με αναβάθμιση των γνώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • ενδυνάμωση των στελεχών του αναπηρικού κινήματος με αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, προωθώντας τις θέσεις του αναπηρικού κινήματος και υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • ενδυνάμωση της οικογένειας στη δικαιωματική προσέγγιση προκειμένου να λειτουργήσει ως συνήγορος των δικαιωμάτων των μελών της με αναπηρία,
  • ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στην αυτό-εκπροσώπηση,
  • ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις μέσω της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης,
  • αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους σε προγράμματα ΔΒΜ.Α/Α

Τίτλος Υποέργου / Δράσης

Υποέργα 1 - 5[1]

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πράξης – Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Δράση 1

Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας

Δράση 2

Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης των ατόμων με χρόνια πάθηση

Δράση 3

Ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών, εφήβων ενηλίκων με αναπηρία και εκπαίδευση των μελών για να λειτουργήσουν ως συνήγοροι

Δράση 4

Ενδυνάμωση ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (σύνδρομο down, αυτισμό, νοητική αναπηρία) και ατόμων με εγκεφαλική παράλυση για να λειτουργήσουν ως αυτό-συνήγοροι (Self - Advocates)

Υποέργο 6

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών – Διαχείριση & Υποστηρικτικές Δράσεις - Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού» 

Δράση 1

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Δράση 2

Επιστημονική, Διοικητική, Οικονομική και Τεχνική Υποστήριξη της πράξης, Εσωτερική Αξιολόγηση, Μητρώο Εκπαιδευτών

Δράση 3

Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού και Οδηγού Εκπαιδευτή

Δράση 4

Δημοσιότητα της Πράξης

Δράση 5

Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης (EX POST)

Δράση 6

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού[1] 7-ΛΑΠ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 7-ΜΕΤ: ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ, 7-ΠΑΠ: ΑΤΤΙΚΗ, 8-ΜΕΤ: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, 9-ΠΑΠ: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Σχετικές καταχωρήσεις (με χρονολογική σειρά)
Διάδωσέ το
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.